Partnerstwa

Zespół Szkół w Lubczy to szkoła podstawowa z oddziałami przedszkolnymi, usytuowana w południowo-wschodniej części Polski. Naszym głównym celem jest zapewnienie młodym ludziom możliwości wszechstronnego rozwoju oraz poszerzanie ich horyzontów. Dlatego też troszczymy się, aby nasz oferta edukacyjna spełniała wymagania uczniów i umożliwiała ciągłe podnoszenie ich kompetencji i umiejętności. Nasi uczniowie biorą udział wielu projektach na szczeblu lokalnym, ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Zaangażowanie w projektowe działania daje możliwość uczestnictwa w różnorakich zajęciach dodatkowych organizowanych w ramach projektów. Ponadto, nasza placówka współpracuje z Uniwersytetem Jagiellońskim – najstarszą uczelnią w Polsce. Nasi uczniowie biorą udział w wykładach oraz warsztatach organizowanych na Wydziale Fizyki i Astronomii, a wykładowcy z uczelni corocznie przeprowadzają zajęcia i wykład dla uczestników Festiwalu Nauki – wydarzenia popularno-naukowego, które organizujemy w naszej placówce. Od kilku lat podejmujemy wiele działań na rzecz promowania nauk ścisłych, podkreślając ich znaczenie w karierze zawodowej naszych uczniów. W celu zwiększenia szans młodych ludzi na rynku pracy, organizujemy liczne spotkania z pracodawcami również na szczeblu międzynarodowym. Poprzez zastosowanie innowacyjnych metod w nauczaniu, dążymy do zwiększenia motywacji i zainteresowania naszych uczniów przedmiotami, które wydają są dla nich bardziej wymagające. Czytaj więcej…

1st Elementary School of Alexandria jest szkołą publiczną położoną w mieście wojewódzkim w północnej Grecji. Została założona w 1956 roku. Tradycyjna architektura kamiennego budynku, jak również jego dziedziniec o powierzchni 6 akrów sprawiają, że szkoła jest klejnotem dla miasta. Szkoła jest usytuowana obok legendarnego Olimpu i starożytnego miasta Vergina, ojczyzny Aleksandra Wielkiego, gdzie można odwiedzić Królewski Grób Króla Filipa Macedońskiego, ojca Aleksandra Wielkiego. Wśród 220 uczniów naszej szkoły są dzieci pochodzące z rodzin wiejskich, z których część to Muzułmanie, Romowie i Albańczycy. W ciągu ostatnich kilku lat do grona uczniów dołączyli uchodźcy. Uczestniczymy w 4 europejskich programach Erasmus+, dwa z nich realizujemy w ramach – ΚΑ1, jeden w ramach – KA201 oraz jeden w ramach – ΚΑ227. Uczestniczyliśmy również w europejskim projekcie H2020: “Open Schools for Open Societies – OSOS”. Aktualnie kontynuujemy współpracę w ramach projektów partnerskich. W bieżącym roku, otrzymaliśmy akredytację programu Erasmus 2020-1-EL01- KA120-SCH-094631 w ramach Key Action 1 nowego programu (2021-2027) w dziedzinie Edukacja Szkolna. Uważamy, że programy europejskie oferują możliwość podniesienia kompetencji nauczycieli, uczniów i całej jednostki szkolnej, w oparciu o trzy fundamenty: wiedza – umiejętności – postawy. Naszym celem i zarazem wizją jest przekształcenie naszej szkoły w nowoczesną i otwartą przestrzeń edukacyjną, opartą na wdrażanych innowacjach, które ukształtują postawy uczniów, nauczycieli i szerszej społeczności. Czytaj więcej…

Stimmuli jest organizacją non-profit, której celem jest inspirowanie przyszłej edukacji i zapoczątkowanie pozytywnych zmian w społeczeństwie. Organizacja realizuje swoją misję poprzez opracowanie i wdrażanie projektów edukacyjnych, które kultywują postawy sprzyjające zmianom, zaszczepiają przedsiębiorcze myślenie i promują zrównoważony styl życia. Działalność organizacji Stimmuli obejmuje przede wszystkim projektowanie i ocenę procesu nauczania. Stimmuli konstruuje inkluzywne programy edukacyjne i programy nauczania, aby wyposażyć uczniów na wszystkich poziomach edukacji (podstawowego, średniego, wyższego) w kompetencje XXI wieku (społeczne, obywatelskie i przedsiębiorcze), promując wiedzę, poczucie odpowiedzialności, szacunek do wartości i postaw. Stimmuli posiada również doświadczenie w ocenie programów edukacyjnych, metodologii i ewaluacji procesów mających na celu wersyfikację rozwoju kompetencji. Stimmuli opracowuje dostosowane do potrzeb materiały i programy, prowadzi szkolenia i działania budujące potencjał osób i organizacji w celu zapewnienia im wymaganej wiedzy, umiejętności i postaw dla wzmocnienia świadomości dążenia do ciągłej innowacji i integracji społecznej. Pracujemy w różnych obszarach i w różnych dyscyplinach, od szkolnictwa podstawowego do wyższego, także w zakresie edukacji dorosłych. W sposób szczególny rozwijamy i oferujemy: Warsztaty doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, Warsztaty edukacyjne, Sesje “Train the trainer”, jak również szkolenia empowerment dla młodzieży. Czytaj więcej…

Center for Social Innovation (CSI) jest organizacją badawczo-rozwojową, która koncentruje swą działalność na wspieraniu innowacji społecznych, przynoszących pozytywne zmiany w obszarach: lokalnym, krajowym, regionalnym i globalnym. CSI ściśle współpracuje z władzami zarówno na poziomie krajowym jak i lokalnym, administracją publiczną, organizacjami non-profit, podmiotami komercyjnymi i instytucjami edukacyjnymi, aby sprostać wyzwaniom rynkowym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Zespół CSI tworzą osoby kreatywne, badacze, edukatorzy, trenerzy VET, przedsiębiorcy, menedżerowie projektów, trenerzy i programiści technologii informacyjnych. CSI posiada warsztat i potencjał do identyfikowania potrzeb społecznych, projektowania i wdrażania odpowiednio dostosowanych inicjatyw i projektów oraz zapewniania trwałego wzrostu. Obszary specjalizacji CSI to: kształcenie i szkolenia zawodowe, rynek pracy, zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, edukacja i e-learning, przedsiębiorczość społeczna, zarządzanie projektami, ocena projektów, walidacja produktów i szkolenia. Czytaj więcej…

ZERO jest organizacją pozarządową działającą na rzecz ochrony środowiska, zajmującą się szerokim zakresem tematów, podzielonych na 5 obszarów działania: Zmiany Klimatu, Energia i Mobilność; Zrównoważony Rozwój i Gospodarka Cyrkularna; Gospodarka Agrarna; Woda i Oceany; Różnorodność Biologiczna, Rolnictwo i Leśnictwo. Organizacja prowadzi kilka krajowych i/lub europejskich projektów w wymienionych obszarach, a także aktywnie działa w zakresie lobbingu i podnoszenia świadomości ekologicznej. ZERO uczestniczy jako partner w projekcie LIFE Unify, promowanym przez CAN, który rozpoczął się we wrześniu 2019 r. W ramach projektu ZERO śledzi realizację polityk oraz przekazuje uwagi i opinie rządom państw członkowskim , aby UE mogła osiągnąć cele Porozumienia Paryskiego. Od września 2020 r. organizacja prowadzi również szkolenia dla nauczycieli w zakresie edukacji na temat zmian klimatu. Poza wskazanymi działaniami, ZERO odwiedza szkoły, wygłasza wykłady na temat kwestii dotyczących ochrony środowiska (do tej pory, od początku bieżącego roku szkolnego, odbyło się 6 wykładów na temat zmian klimatu). W ramach odbywanych wizyt w szkołach zorganizowano projekcje filmowe, po których zorganizowano debatę z ekspertami. W ramach zaplanowanych działań organizacja wskazuje: warsztaty i wystawy.Czytaj więcej…

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, założony w 1946 roku, jest obecnie największą i jedną z najstarszych uczelni pedagogicznych w Polsce. Na obecny kształt Uniwersytetu wpłynęły osiągnięcia wielu pokoleń kadry dydaktycznej i studentów (ponad 150 tys. absolwentów), a także wysiłek pracowników, chcących kontynuować nowoczesną edukację odpowiadającą wyzwaniom XXI wieku oraz współpracę z renomowanymi instytucjami naukowymi w Europie i na świecie. Od momentu powstania uczelnia stale poszerza swoją ofertę edukacyjną, czyniąc ją atrakcyjniejszą dla zaspokojenia zainteresowań i potrzeb młodzieży oraz aktualnych potrzeb rynku pracy i społeczeństwa. Celem działań jest przygotowanie studentów i absolwentów do przyszłej kariery i osiągnięć zgodnie z ich umiejętnościami i oczekiwaniami. Uczelnia funkcjonuje zgodnie z modelem edukacji zintegrowanej, łączącej wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi. Misja Uczelni jest wzmacniana poprzez prowadzone badania naukowe i rozwój według najwyższych standardów europejskich na kilkudziesięciu kierunkach studiów. Różnorodność programów edukacyjnych oferowanych na naszej Uczelni – stale dostosowywanych do potrzeb rynku pracy – jest naprawdę imponująca. Obejmuje kilkadziesiąt kierunków studiów I, II i III stopnia oraz studia podyplomowe na pięciu wydziałach: Nauk Humanistycznych, Nauk Społecznych, Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Pedagogiki i Psychologii oraz Sztuki. Projekt “Students in Climate Action: Climate Change Education for a better future” realizowany jest przez Instytut Prawa i Ekonomii oraz Instytut Nauk o Polityce i Administracji. Czytaj więcej…